Oleg Prostitov
"Orthodox triptych"
On the words of Ivan Kandybaev

1. christ is risen

Vocal: Tikhon Prostitov (Baritone)
Piano: Zena (Kseniia Prostitova)